mdjw-logo

Over coaching en WEBSHop

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opgesteld op:

4 Oktober 2022

Definities

 • Morgendansjeweer, gevestigd te Zwolle, KVK 852550120
 • Klant is degene met wie Morgendansjeweer een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Dit zijn de klant en degene met wie Morgendansjeweer samen de overeenkomst aangaat.
 • Afnemer is een koper die zowel particulier als zakelijk als rechtspersoon handelt.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, schriftelijke overeenkomsten per mail, aanbiedingen, bestellingen, levering van product door Morgendansjeweer.
 • Bovengenoemde partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden indien dit zwart op wit vermeld is en door beiden is ondertekend.

Prijzen

 • Alle prijzen die Morgendansjeweer hanteert worden vermeld op betreffende website, offertes en facturen. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beiden partijen de overeenkomst aan in onderling overleg. Voorgaande (punt 1) is niet van toepassing als het wordt afgenomen in een fysieke winkel, atelier, tentoonstelling of andere vorm.

Betaling en betalings- termijn.

 • De klant dient de betaling binnen 14 dagen te betalen, voor de levering van het product.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaald mag Morgendansjeweer de verplichtingen opschorten.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als een fataal betalingstermijn, dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet op de laatste dag van het overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Morgendansjeweer de klant een aanmaning hoeft te versturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Morgendansjeweeris het recht voorbehouden om een levering afhankelijk te stellen van de betaling binnen het termijn van 14 dagen.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Morgendansjeweer dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Morgendansjeweer te betalen.

Herroepingsrecht

 • Een afnemer kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
 • De bedenktijd van 14 dagen vanaf dag van ontvangst niet is verstreken. De bedenktijd van 14 dagen zoals bovenstaand genoemd, vangt aan: op het moment dat de koper het product heeft ontvangen.
 • De bedenktijd van de consument gaat in op het moment dat het laatste product van een bestelling is ontvangen. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 • De afnemer kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via het contactformulier op de website van Morgendansjeweer.
 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Morgendansjeweerbij het niet nakomen hiervan komt het herroepingsrecht te vervallen.

Eigendomsvoorbehoud

 • Morgendansjeweer blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Morgendansjeweer op grond van wat voor met Morgendansjeweer gesloten overeenkomst dan ook.
 • Tot die tijd kan Morgendansjeweer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen of op een andere manier bezwaren.
 • Morgendansjeweer is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de illustraties, ook na verkoop.
 • Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan voor de koper wijzigingen aan te brengen in illustraties van Morgendansjeweer. Illustraties en producten van Morgendansjeweer mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, dwz afdruk of opdruk, gefilmd, gefotografeerd of anderzijds digitaal dan wel schriftelijk vastgelegd en verspreid worden.
 • In schriftelijk overleg zijn uitzonderingen mogelijk maar niet zonder schriftelijke toestemming van Morgendansjeweer, die aangevraagd kan worden via het contactformulier op de website van Morgendansjeweer.

Copyright

 • De producten en illustraties van Morgendansjeweer zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • De producten en illustraties op de producten kunnen alleen worden gebruikt zoals schriftelijk overeengekomen tijdens de overeenstemming op het moment dat de koper het product met desbetreffende illustratie koopt.
 • Indien de koper het product en/of de illustratie voor andere doeleinden wil gebruiken kan dit in overleg met Morgendansjeweer en zal er sprake zijn van meerwerk waaraan kosten worden ontleend, en wordt dit schriftelijk vastgelegd.
 • Indien de koper het product en/of de illustratie voor andere doeleinden gebruikt zonder toestemming van Morgendansjeweer zal dit een boete opleveren.

Levering en levertijd

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering plaats bij Morgendansjeweer, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet op tijd worden voldaan, heeft Morgendansjeweer het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • De door Morgendansjeweer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Morgendansjeweer.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 • Verzend- en/of transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan wordt Morgendansjeweer niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.
 • De koper dient voor het in ontvangst nemen van het product de bezorger een aantekening op te laten maken.
 • Indien de klant zelf voor transport van het product zorgdraagt dient hij eventuele zichtbare schade aan product of verpakking, voorafgaand aan het vervoer te melden aan Morgendansjeweer.
 • Bij gebreke hiervan is Morgendansjeweer niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Bewaring

 • Indien de klant het bestelde product pas later afneemt dan overeengekomen leveringsdatum is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies voor degene zelf.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel van rekening voor de klant.

Garantie

 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 • De klant vrijwaart Morgendansjeweer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Morgendansjeweer geleverde producten.

Klachten

 • De klant dient een door Morgendansjeweer geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele schade.
 • Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Morgendansjeweer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Morgendansjeweer in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

Ingebrekestelling

 • Ingebrekestelling dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de klant, aan Morgendansjeweer.
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om een ingebrekestelling daadwerkelijk tijdig Morgendansjeweer te laten bereiken. 

Aansprakelijkeheid Morgendansjeweer

 • Indien Morgendansjeweer aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor schade die voor voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Morgendansjeweer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Morgendansjeweer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van volledige uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Morgendansjeweer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten

Recht op ontbinding

 • Hierin is vereist dat indien één van beide partijen tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Anders gezegd: als de wederpartij niet voldoet aan de gemaakte afspraken. De partij die ontbinding wenst, moet het bestaan van de tekortkoming kunnen bewijzen.
 • In de tweede plaats moet de tekortkoming voldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Morgendansjeweer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinden pas plaatsvinden nadat Morgendansjeweer in verzuim is.
 • Er sprake moet zijn van ‘verzuim’ aan de kant van de wanpresterende partij voordat de andere partij de overeenkomst kan ontbinden.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Morgendansjeweer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Morgendansjeweer kan worden toegerekend in een van de wil aan Morgendansjeweer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Morgendansjeweer kan worden verlangd.
 • Tot de in voorgaand genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend, – gerekend: noodtoestand wanprestaties en overmacht van toelevenranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Morgendansjeweer 1 of meer verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Morgendansjeweer er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Morgendansjeweeris in een overmachtsituatie geen enkele (schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beiden partijen de overeenkomst aan in onderling overleg.
 • Voorgaande (punt 1) is niet van toepassing als het wordt afgenomen in een fysieke winkel, atelier, tentoonstelling of andere vorm.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Morgendansjeweer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Morgendansjeweer zoveel mogelijk vooral met de klant bespreken.
 • Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van een klant uit een overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande instemming met Morgendansjeweer.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaar

 • Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Morgendansjeweer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Morgendansjeweer is gevestigd/ praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.